Bewonersbrief II Gemeente Arnhem – stand van zaken werkzaamheden grondwal

Beste bewoners,

In november vorig jaar heeft u een brief ontvangen waarin u bent geïnformeerd over de werkzaamheden aan de grondwal. In dit bericht willen wij u informeren over de stand van zaken.

De lager gelegen delen van de grondwal zijn opgehoogd zoals in (de toelichting van) het bestemmingsplan staat,  waardoor er een aaneengesloten grondwal is ontstaan. Tijden deze werkzaamheden is op sommige plaatsen de vegetatie verwijderd, maar het bosplantsoen (vooral struiken) is inmiddels opnieuw aangeplant. Ook is de grondwal opnieuw ingezaaid. Ter hoogte van fase 6 is de grondwal ingezaaid met hydro-seeding, dit is graszaad met een cellulose omhulsel waar groeistoffen in zitten, zodat steile hellingen sneller begroeid raken. De groene kleur zal verdwijnen als het gras gaat groeien, dit kan wel 3 tot 4 maanden duren.

Door de ophoging van de grondwal kan het recreatieve pad bij fase 7 niet meer op het oorspronkelijke tracé worden aangelegd. Het alternatief is een verlegging van het recreatief pad vanaf het uitkijkpunt over de kruin, schuin langs de grondwal naar beneden. Ook de dubbele eikenrij langs het pad wordt zo hersteld; het beeld vanaf de straat en woningen zal hierdoor weer als één geheel ogen. Momenteel zijn ze met de uitvoering bezig.

De verwachting is dat het aanwezige hekwerk nog wel zal blijven staan tot net voor de bouwvak, dit geeft de grondwal voldoende tijd om te begroeien.

Ten slotte hebben we gehoord en geconstateerd dat er mensen zijn die over de kruin van de grondwal lopen (en zelfs fietsen). De grondwal is daar niet voor bedoeld en ter hoogte van fase 5 en 6 is er ook geen route ‘naar beneden’. Hierbij verzoeken we dan ook vriendelijke doch dringend om niet meer over de kruin te gaan. We gaan er vanuit dat de verleiding om dit te doen door het herstel van het recreatieve pad bij fase 7, minimaal wordt.

Wouter Maat

Projectmanager Saksen Weimar

Werkzaamheden Grondwal

Zoals u wellicht weet wordt er al langere tijd gesproken over het ophogen van de grondwal tussen uw woningen en de Apeldoornseweg. Na overleg met het bewonersplatform is daar nu een goedgekeurd ontwerp voor gemaakt dat binnenkort wordt uitgevoerd. De hoogte van de grondwal komt op 2m boven het niveau van de Apeldoornseweg te liggen. Enkele doorsnijdingen verdwijnen daardoor jammer genoeg, maar het recreatieve pad aan de zuidzijde wordt in overleg met aanwonenden aangepast zodat het blijft doorlopen. 

De firma Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek gaat – in opdracht van de gemeente Arnhem en Groene Treden BV –  de werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden vinden plaats op de lager gelegen delen van de grondwal. Door deze delen op te hogen ontstaat een meer aaneengesloten grondwal die voor een prettiger leefklimaat in de wijk zal zorgen. 

De werkzaamheden bestaan uit het plaatselijk verwijderen van de vegetatie en het vervolgens aanvoeren en verwerken van grond in de lagergelegen delen van de grondwal. Na het aanvullen tot de gewenste hoogte wordt de wal afgewerkt en ingezaaid. 

De werkzaamheden zullen in de week van 22 november starten en bestaan uit het inrichten van het werkterrein en het plaatsen van een tijdelijk hekwerk ter afscherming van het werkterrein. De werktijden zijn vanaf circa 07.00 uur tot circa 16.00 uur. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de kerst zijn afgerond. Wel blijft het tijdelijke hekwerk dan nog enige tijd staan om de aangebrachte grond en begroeiing te beschermen tegen betreden.

Uw woning blijft normaal bereikbaar, maar gedurende de aanvoer van grond zal het aantal transportbewegingen door de wijk tijdelijk toenemen. Firma Dusseldorp zal waarschuwingen en afzettingen plaatsen voor uw veiligheid. Om onveilige situaties te voorkomen, vragen wij u de waarschuwingen en afzettingen te volgen en respecteren. 

Wij verzoeken u dringend niet binnen de afzettingen van het werkterrein te komen. 

De werkzaamheden worden door een uitvoerder van de firma Dusseldorp, de heer Albert Hootsen, buiten begeleidt. U kunt hem tijdens kantooruren bereiken via 0544-488488. 

Met vriendelijke groet, 

Gerda Dreise

Projectmanager Saksen Weimar

DE GROENE BUNKER; update van de omwonenden

Zoals wellicht bekend is er door het bedrijf NOBS een initiatief genomen om te kijken of er mogelijkheden zijn om activiteiten te gaan ontplooien in de bunker op Saksen Weimar. Ten behoeve hiervan is er een stichting opgericht, De Groene Bunker, en deze stichting heeft vervolgens afspraken gemaakt met de gemeente om binnen een gesteld kader en tijdslijn met een concretisering te komen. De eerste voorzichtige stappen hebben geleid tot een haalbaarheidsplan (maart 2021). Dit haalbaarheidsplan is aangeboden aan een groep direct omwonenden die in een eerder stadium ook in contact zijn geweest met de opstellers van het haalbaarheidsplan.

Namens deze groep direct omwonenden hebben Sven van der Klaauw, Anne Köiter en Joost Legtenberg vervolgens een schriftelijke reactie gestuurd aan de gemeente met daarin de oproep om met elkaar in gesprek te gaan. Op 15 september hebben Sven van der Klaauw en Joost Legtenberg gesproken met Gerda Dreise en Herman Kleinjan van de gemeente Arnhem. Het was een gesprek vond plaats in het voormalige transformatorhuisje tegenover NOBS. Namens de stichting was helaas niemand aanwezig.

Tijdens het gesprek bleek voor de gemeente al snel dat er voor de buurt veel onduidelijk was t.a.v. het gestelde kader waarbinnen activiteiten zouden kunnen worden ontwikkeld en de fase waarin het project zich bevindt. Daar waar de buurt (door gebrekkige of onvoldoende informatie) in de veronderstelling was dat er binnen afzienbare tijd concrete activiteiten zouden worden ontplooid, werd al snel duidelijk dat de praktijk anders is. De ontwikkeling gaat stapsgewijs en kan nog jaren duren. Gerda en Herman gaven aan dat het haalbaarheidsplan een eerste verkenning is geweest, om o.a. te onderzoeken of het kweken van stadslandbouw gewassen – kruiden of groente – mogelijk is in de bunker. De gemeente heeft Stichting de Groene Bunker nu de tijd gegeven voor verdere concretisering. Deze toelichting op het traject werd als prettig ervaren. Tijdens het gesprek bleek overigens ook dat projectleiders Barbara en Bart niet langer bij het project betrokken zijn en dat het nu aan de Stichting is om een vervolgtraject op te zetten en uit te voeren.

Namens de buurt hebben Sven en Joost aan de gemeenten gevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over het kader en uitgangspunten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de (on)mogelijkheden om het uiterlijk van de bunker te veranderen, het behoud van de speel- en recreatiefunctie en de voorzieningen t.a.v. verkeerstromen. Dit waren punten die in de schriftelijke reactie door de buurt zijn genoemd en het werd al snel duidelijk dat dit inderdaad wordt meegenomen in het kader dat de gemeente heeft meegegeven aan de Stichting. Het kader waarbinnen de stichting activiteiten mag ontplooien wordt gevormd door het bestemmingsplan in combinatie met een bruikleenovereenkomst. Het bestemmingsplan van 2010 geldt als publiekrechtelijk kader. De functie van de bunker is bestempeld als ‘gemengd’. Dit betekent dat er verschillende maatschappelijke activiteiten mogelijk zijn (zie https://www.ruimtelijkeplannen.nl/). Verder is in juli 2020 een bruikleenovereenkomst gesloten met de stichting om de mogelijkheid te bieden “een financieel en maatschappelijk plan voor de exploitatie uit te werken waarbij initiatieven vanuit de buurt, met name gericht op duurzaamheid en de energietransitie, dienen te worden meegenomen.” De bruikleenovereenkomst is aangegaan voor de duur van een jaar en kan met een jaar verlengd worden; dit is in juli 2021 gedaan. Binnen 3 jaar vanaf de start verwacht de gemeente dat de stichting een haalbare businesscase heeft. Omdat het een privaatrechtelijke overeenkomst betreft kan de gemeente niet ingaan op inhoudelijke vragen over de voorwaarden waaronder de overeenkomst is aangegaan. Draagvlak binnen de wijk is voor de gemeente in ieder geval een belangrijke voorwaarde, waarbij Joost en Sven hebben aangegeven dat daarbij dan wel onderscheid moet worden gemaakt tussen direct omwonenden en overige buurtbewoners. Overigens staat de gemeente open voor initiatieven van omwonenden.

Verder hebben we aangegeven dat het ons gewenst lijkt om periodiek overleg met de stichting te hebben over de voortgang. Dan kan dit vervolgens ook naar de buurt teruggekoppeld worden waardoor tijdig kan worden gereageerd en constructief kan worden meegedacht. Omdat het iets is wat niet alleen enkele buren aangaat, maar de hele buurt, is ons voorstel om te informeren wat buurtvereniging Op Saksen Weimar op dit vlak kan betekenen. Wellicht dat er een werkgroep met een sterke vertegenwoordiging vanuit de direct omwonenden kan worden opgezet. De gemeente heeft het verzoek om periodiek overleg doorgespeeld aan het stichtingsbestuur. Het is uiteindelijk aan de stichting en de bewoners om hier vorm en inhoud aan te geven.

Eindbijeenkomst St. Jozefkerk

Maandag 21 juni St. Jozefkerk – Rosendaalseweg

Aanvang 19:30 – 21:00

Beste buurtbewoners van de st. Jozefkerk,

Hierbij nodigen we u uit voor de derde buurtbijeenkomst, over de plannen van de St. Jozefkerk en het omliggende terrein. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 21 juni van 19:30 tot 21:00. Het afgelopen jaar hebben wij met de klankbordgroep uit de omgeving, de gemeente en de eigenaren overleg gevoerd over invulling van het gebied. Een fantastische maar ook complexe opgave. Er is gesproken over het behouden van de St. Jozefkerk om deze van een duurzame toekomst te voorzien.

Naast de mogelijke vestiging van de Jumbo supermarkt in de kerk, is de aandacht ook uitgegaan naar plannen voor woningbouw. Tijdens deze avond onder leiding van Jan Bart Wilschut zal het eindresultaat van alle overleggen worden gepresenteerd in aanwezigheid van wethouder Jan van Dellen. Helaas heeft de gehele procedure door de complexiteit van het hele plan een aantal maanden vertraging opgelopen maar wij kunnen dit nu wel presenteren. Hierna kan een start worden gemaakt met de formele procedure bij de gemeente.

Wij zorgen er in de kerk natuurlijk voor dat alle geldende Corona maatregelen worden nageleefd. Wij horen daarom graag of u de 21e aanwezig bent. U kunt zich aanmelden via erfgoedbeheer@woneninarnhem.nl

U kunt de bijeenkomst ook weer volgen via een livestream, middels het scannen van bovenstaande QR-code. Wij zien uit naar uw komst, graag tot 21 juni.

Met vriendelijke groet,

Roland Verheij

A trip to Mars

Beste bewoners,

Graag nodigen we u uit om op zaterdag 3 juli 2021 om 12.30 uur om een kijkje te nemen in de bunker bij de onderzoeksopstelling van ruimtelandbouw-onderzoeker Wieger Wamelink. De ecoloog van de Wageningen University and Research is bekend van zijn onderzoek naar voedselteelt op marsgrond. Wieger onderzoekt hoe landbouwgewassen groeien op marsbodem die verrijkt is met menselijke poep en plas, zodat de kringloop van voedingsstoffen volledig gesloten kan worden. Vanwege de straling moet toekomstig leven op Mars hoogstwaarschijnlijk onder de grond plaatsvinden en de bunker biedt hiervoor de beste benadering die er op aarde is.
De samenwerking met de Wageningen University and Research is tot stand gekomen via de Wetenschapswinkel van de universiteit. Het wetenschapswinkelproject ondersteunt ons in ons onderzoek naar een duurzame herbestemming van de bunker. Met Wieger’s onderzoek krijgen we een beeld bij de mogelijkheden om voedsel te telen in combinatie met educatie in de bunker. Graag laten wij u dit onderzoek van dichtbij meemaken en Wieger zal zijn onderzoek ter plekke toelichten.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we een beperkte capaciteit en ontvangen we maximaal 8 volwassenen per groep, daarom vragen we u zich aan te melden door een mail te sturen naar info@degroenebunker.nl. Geef hierbij aan met hoeveel volwassenen en kinderen u van plan bent te komen. Kinderen zijn welkom maar elk kind moet ten alle tijden onder supervisie zijn van een ouder/verzorger omdat niet alle ruimtes even veilig zijn.  U krijgt van ons een bevestiging met verdere informatie.

Wij houden ons aan de geldende coronarichtlijnen opgesteld door de overheid. Daarom vragen we u om binnen een mondkapje te dragen

Met vriendelijke groet, 
Het team van De Groene Bunker

Een update over de Groene Bunker

Er doen veel geruchten en vragen de ronde over de bunker. Is er een derde ondergrondse verdieping waar je met de lift heen kunt? Welke geheimzinnige werkzaamheden werden hier uitgevoerd tijdens de Koude Oorlog? Hoe ziet de bunker er nu, na jaren van leegstand, van binnen uit? En, niet onbelangrijk, wat gaat er de komende jaren mee gebeuren?

Stichting de Groene Bunker is in 2019 opgericht om te onderzoeken of het mogelijk is om in de bunker voedsel te verbouwen voor de lokale markt op een duurzame, innovatieve wijze, alsmede te onderzoeken of het mogelijk is de bunker te gebruiken voor andere innovatieve, duurzame doeleinden. Het afgelopen jaar hebben wij dan ook hard gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek wat deze vragen beantwoordt. Voor dit onderzoek hebben wij via de Wetenschapswinkel van de Wageningen University and Research (WUR) samengewerkt met studenten en onderzoekers. https://www.wur.nl/nl/project/De-Groene-Bunker-Circulaire-voedselproductie-in-de-bunker-op-Saksen-Weimar-in-Arnhem.htm

Geschiedenis

De bunker heeft een bewogen geschiedenis. Van 1975 tot 2000 werd hij gebruikt als communicatiecentrum voor de koninklijke luchtmacht. Gezien de dreiging tijdens de Koude Oorlog werd de bunker gebouwd om een kernaanval op vliegbasis Soesterberg te weerstaan: de apparatuur moest beschermd worden en het personeel moest een week lang afgesloten van de buitenwereld kunnen overleven om de militaire communicatie in stand te houden. In 2001 werd de bunker uit dienst genomen en in 2007 kwam hij in het bezit van de gemeente. Meer informatie over de geschiedenis van de bunker vindt u hier: https://www.degroenebunker.nl/een-korte-geschiedenis/

Toekomst

Tijdens de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er veel belangstelling is voor de herbestemming van de bunker. De cultuurhistorische waarde en het geheimzinnige karakter van de bunker spreken tot de verbeelding en maken velen enthousiast voor een mogelijke herbestemming. 

In het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende herbestemmingsscenario’s uitgewerkt. Zo wordt onder andere de hoogwaardige verwerking van reststromen uit de stad voor lokale voedselproductie belicht. Daarnaast is er aandacht voor een maatschappelijke functie voor de bunker. Door onderwijsinstellingen en buurtbewoners te betrekken bij het project, krijgt de bunker een toegevoegde waarde voor zowel de buurt als de bredere gemeenschap binnen Arnhem. Door middel van huidige samenwerkingen van de Groene Bunker met onder andere de WUR, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Helicon is er reeds een begin gemaakt om studenten te betrekken bij de Groene Bunker. 

Meer informatie over de scenario’s en een volledig verslag van het haalbaarheidsonderzoek is te vinden op www.degroenebunker.nl/haalbaarheidsonderzoek

En nu…

De komende tijd gaan wij aan de slag om op basis van het haalbaarheidsonderzoek tot een concreet plan van aanpak te komen. Hiervoor beginnen we klein, maar denken we groot.

Start small….

Als afsluiting van het Wetenschapswinkel project van de WUR, werkt de Groene Bunker de komende maanden samen met Wieger Wamelink, onderzoeker ruimtelandbouw aan de WUR, aan een opstelling in de bunker voor onderzoek naar kringlooplandbouw op mars. In klimaatkasten onder ledverlichting groeien we groenten op marsgrond bemest met menselijke poep en urine. 

Think big…

Ondertussen praten we verder met bestaande initiatieven, lokale ondernemers en de gemeente over mogelijke samenwerkingen op de lange termijn. De visie van de Groene Bunker als ‘open source, closed loop’ stadsboerderij staat hierbij centraal. 

 • Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief: http://eepurl.com/hxi_2H
 • Wil je meer weten over hoe groenten groeien op mars? Neem dan contact met ons op! De studenten en onderzoekers van de WUR geven graag uitleg over kringlooplandbouw op Mars. Helaas is het met de huidige corona-maatregelen nog niet mogelijk groepen te ontvangen in de bunker, en zo de opstelling aan jullie te laten zien. Wellicht is er tegen het einde van het project meer mogelijk. Houd daarom onze website in de gaten.

Afvalcontainers in Arnhem gaan 1 juni weer open

Vanaf 1 juni gaan de ondergrondse afvalcontainers in Arnhem weer zonder afvalpas open. De opening van de containers wordt vergroot zodat er ook weer 60-liter zakken in passen. Betalen per afvalzak is vanaf die datum verleden tijd voor de Arnhemmers. Hiermee volgt de gemeente de uitslag van het referendum dat op 17 maart over diftar is gehouden. Afschaffen van diftar betekent ook dat inwoners vanaf 1 juni weer een vast tarief gaan betalen voor het weggooien van hun afval, waarbij alleen onderscheid wordt gemaakt tussen eenpersoons – en meerpersoonshuishoudens. Gemiddeld is een huishouden in Arnhem dan €259,- per jaar kwijt aan afvalstoffenheffing. De datum van 1 juni is haalbaar onder de voorwaarde dat de gemeenteraad in mei akkoord gaat met het voorstel van het college. 

Afval scheiden is goed voor het milieu en het kan kosten besparen. In het najaar komt het college daarom met voorstellen om inwoners te blijven motiveren hun afval goed te scheiden en om waar mogelijk de service op inzamelgebied verder te verbeteren. Ook het wel of niet overgaan tot na-scheiden van plastic afval komt dan aan de orde. Tot die tijd verandert er dus in de wijze van afvalscheiden voor de inwoners niets.

Eén extra service zet de gemeente al in gang: vanaf 1 juli rijdt in Arnhem een milieukar waar inwoners klein grofvuil kunnen inleveren. Denk bijvoorbeeld aan kapotte huisraad of kleine apparaten.

Verantwoordelijk wethouder Bob Roelofs: “De uitslag van het referendum ligt er, die is duidelijk en daar gaan we mee aan de slag. Mijn streven is om het goede van afvalscheiding, namelijk de milieuwinst en de lagere kosten te behouden en tegelijkertijd samen met de Arnhemmers nog meer in te zetten op het netjes houden van de stad. Graag zou ik de plekken waar voortdurend veel rotzooi naast de containers ligt aanpakken. Containers van het slot is een eerste stap, maar er is meer nodig. Daar werken we aan.”

Ander kostenplaatje

Het afschaffen van diftar betekent dat het kostenplaatje voor afvalinzameling en afvalverbranding verandert, zowel voor de gemeente als voor de inwoners. Het kan zijn dat bedrijfsafval en afval uit buurgemeenten waar inwoners wel per zak moeten betalen, vaker in de containers voor huishoudelijk afval terecht komt. Dan stijgen de kosten. Ook kan het zijn dat de opbrengsten die de gemeente krijgt uit goed gescheiden afval dalen. Verder heeft de gemeente dit jaar extra kosten voor het vergroten van de openingen in de containers, voor extra voorlichting en voor een extra belastingaanslag die de gemeente als gevolg van het nieuwe systeem moet verzenden. Aan de andere kant is de verwachting dat, door het openen van de containers, de hoeveelheid afval die inwoners naast de containers zetten, kleiner wordt. Dat betekent een kostendaling. Per saldo is de gemeente vanaf juni duurder uit, zo is de verwachting.

Verrekening 

In het najaar rondt de gemeente diftar financieel af. Inwoners ontvangen de rekening voor het aantal weggegooide afvalzakken over de periode januari tot en met mei 2021. Wat teveel is betaald aan vast tarief, dat voor het hele jaar betaald is, krijgen zij terug. Vervolgens wordt het nieuwe tarief voor de periode juni tot en met december verrekend. Een eenpersoonshuishouden in Arnhem is straks gemiddeld 215 euro per volledig jaar kwijt aan afvalstoffenheffing, een meerpersoonshuishouden 289 euro. Gemiddeld is dat €259 euro per huishouden. Voor wat betreft de kwijtschelding voor minima en de vrijstellingsregeling voor medisch afval blijven de huidige tot 1 juni regelingen gelden. De vrijstellingsregeling voor medisch afval is na het stoppen met betalen per zak, niet meer noodzakelijk. De kwijtschelding voor minima wordt dan, net als voorheen, gebaseerd op volledige kwijtschelding van het vaste tarief.

DE TOREN IN FASE 1

Hoe zat het ook al weer?

In het bestemmingsplan van 2002 staat een toren gepland in fase 1, tussen de nieuwe flats en logiesgebouw P. De bewoners van Fase 1 en Fase 2 hebben al in 2014 bezwaar gemaakt tegen de bouw van deze 7 verdiepingen hoge toren, ook wel “het torentje van Vivare” of “de Generaal” genoemd. Deze toren zou bestaan uit 28 sociale woningbouw appartementen (4 op elke verdieping), met aan alle kanten balkons en een parkeergarage eronder (toegang langs gebouw P).

Raad van State

Op 18 januari 2018 zijn we naar de Raad van State in Den Haag geweest voor deze zaak en hebben we uiteindelijk gewonnen, niet vanwege het afwijken van het bestemmingsplan of welstand, maar vanwege een tekort aan parkeerplaatsen. Kort gezegd heeft de Raad van State geoordeeld dat de parkeerbehoefte verkeerd is berekend, niet alleen voor de woontoren zelf, maar ook voor de nieuwbouw aan de zuidkant van de Compagnieplaats. De parkeerplaatsen die nodig zijn volgens het bestemmingsplan zijn niet aanwezig.

Een nieuw plan

Vivare heeft zich teruggetrokken uit het project, maar de gemeente, Giesbers en architecten van Braaksma&Roos hebben niet stilgezeten. Ze hebben een nieuw plan gemaakt en daarover hebben een aantal bewoners overleg gevoerd. De gemeente en Giesbers gaan er bij dit ontwerp uit dat er een landmark, een iconisch gebouw moet komen te staan. Er is er door stedenbouwkundigen naar gekeken en op basis daarvan een beeld-kwaliteit een plan gemaakt.

Wat is er anders?

Er komen geen 28 sociale woningbouw appartementen, maar 11 koopappartementen en er worden aan één kant balkons gemaakt. Dit betekent dat er niet 33,4 maar 19 parkeerplaatsen nodig zijn. Het gebouw wordt op poten gezet, waardoor de parkeerplaatsen onder het gebouw op maaiveldhoogte gerealiseerd kunnen worden. Daarmee is het probleem met betrekking tot het tekort aan parkeerplaatsen, zoals geformuleerd door de Raad van State opgelost.

Na het eerste overleg op 3 maart hebben we onze reactie gegeven op een aantal punten, met name waar het gaat om hoogte en inpassing.

Wij waren verbaasd om te zien dat er bij het ontwerp van het gebouw toch weer wordt uitgegaan van de maximale hoogte die binnen het bestemmingsplan is gegeven.  Door de aangegeven hoogte overschaduwt de toren letterlijk de omliggende gebouwen en huizen (met name gebouw P en Fase 2) in het najaar, winter en voorjaar. Dat er in het bestemmingsplan veel ruimte voor gegeven wordt, is nog niet een reden om deze ook in te nemen. 

We hebben de volgende praktische input aangegeven:

 • We zien het liefst 4 verdiepingen als maximale hoogte van het gebouw.
 • We zijn tegen het maaiveld parkeren; dit kan onder de grond of afgeschermd 
  • ivm lichtoverlast ’s avonds en ’s nachts. De slaapkamers van de bestaande appartementen liggen richting het nieuwe gebouw. 
  • Omdat we niet tegen auto’s aan willen kijken vanuit een autovrij-parkachtig gebied.
 • Het gebouw opener maken richting de wadi door bv de plaatsing van de balkons naar die zijde (inpandig). Zo ontstaat er meer levendigheid rond de wadi.
  • De balkons graag inpandig als deze richting de wadi/appelplaats worden geplaatst. De ramen van de logies gebouwen zijn niet goed geluidsisolerend.
 • Er moet voldoende ruimte zijn tussen de bestaande bouw en het nieuwe gebouw. 
 • Veel bewoners hebben last van echo’s tussen de stenen gebouwen. Daar mag ook wel aandacht voor zijn.
 • We zien graag dat de duurzaamheid van het gebouw verder gaat dan wat de norm aangeeft. Als statement.
 • In het gebouw een ontmoetingsplek realiseren voor bv exposities en buurtbijeenkomsten

Afgelopen woensdag 17 maart is er opnieuw een overleg geweest, waarin Giesbers en architecten lieten zien hoe ze onze punten hebben meegenomen in het ontwerp.

 1. De flat wordt nog steeds 7 verdiepingen hoog;
 2. Het maaiveld parkeren blijft bestaan, maar er worden opties gezocht in de vorm van groen (hangende planten) als ‘camouflage’;
 3. De verlichting onder de toren wordt zodanig gemaakt dat het niet al te storend is voor de omgeving;
 4. De balkons blijven aan de westzijde van het gebouw gesitueerd;
 5. Duurzaamheid is vooral gericht op de bouwmethodiek, met de nadruk op hout en op geïntegreerd groen bij de balkons.

Monumentaal ontwerp?

Volgens Giesbers en de architect moet er een gebouw komen te staan waarbij het monumentale ontwerp van de kazerne behouden blijft. Wij hebben helemaal niet dat gevoel bij dit ontwerp. Vooral de hoogte van het gebouw sluit niet aan bij de stelling van Giesbers dat het een ranke uitstraling krijgt. In de tekening hiernaast zie je de hoogte van de logiesgebouwen in groen afgebeeld en in blauw de hoogte van de toren (het transparante blauw is de naar achterliggende gevel van de bovenste verdieping). Opvallend detail: in deze tekening wordt uitgegaan van heel hoge bomen. Echter, volgens Giesbers is het financieel niet haalbaar om een gebouw met minder verdiepingen te bouwen. (“oftewel: er niet genoeg aan verdiend wordt”). Weet wel, dat het bestemmingsplan dateert van 2002, het is dus bijna 20 jaar oud en de huidige bewoners woonden hier toen nog niet. Inzichten kunnen in de tijd veranderen, toch?

Parkeren & duurzaamheid

Parkeren onder het gebouw kan niet gerealiseerd worden, omdat het bestemmingsplan zegt dat parkeren binnen het bouwvak moet plaatsvinden en dat kan niet met een hellingbaan naar een parkeergarage. Giesbers wil nog wel kijken naar de mogelijkheden van (semi) verdiept parkeren. Voor de bewoners is de duurzaamheid ook belangrijk waar het gaat om de buitenkant van het gebouw. Wij willen dat goed terug kunnen zien, zowel aan de kant van de balkons (in hoeverre heeft de architect iets te zeggen over groene balkons) als aan alle andere kanten.

Concluderend

We hebben niet het gevoel dat er veel gedaan is met onze ideeën en bezwaren. De verwachting was dat wij inbreng zouden hebben op hoogte en inpassing en eventueel ontwerp. Het lijkt er meer op dat we betrokken zijn in deze fase, zodat Giesbers en gemeente kunnen aangeven dat er burgerparticipatie heeft plaatsgevonden bij de bouwplannen.  Het is ons duidelijk geworden dat het ontwerp al vrijwel helemaal vastligt en dat er alleen nog input van ons verwacht wordt op details. Dit is erg teleurstellend!

Hoe nu verder?

Er ligt een hele strakke planning: in mei/juni wordt begonnen met de verkoop van appartementen, in juni wordt de omgevingsvergunning aangevraagd, in Q4 2021 wordt begonnen met de bouw en in Q4 2022 is de oplevering. We willen graag manieren vinden om de discussie over de toren voort te zetten voordat het helemaal definitief is. We hebben intussen “Team Leefomgeving Monnikenhuizen” op de hoogte gesteld en aangegeven dat we een gesprek met hen willen om onze vragen en ideeën voor de wijk en dan met name over het ontwerp van de toren te bespreken. Ook hebben we het plan om de Gelderlander te informeren en eventueel wethouders die mee willen denken. En we kunnen natuurlijk bezwaar aantekenen tegen de omgevingsvergunning en, als er een definitief besluit ligt, beroep instellen bij de rechtbank. De vraag is echter hoe lang we de bouw daarmee kunnen tegenhouden. Het bestemmingsplan loopt nog tot oktober 2022, dus we denken niet dat we de bouw kunnen tegenhouden. Wel willen we proberen om onze wensen meer in het ontwerp terug te zien.

Namens Mireille, Karolien, Marjon, Adam, Jeroen, Bep en Jose