Het derde vervolg: Terugkoppeling uitkomst enquête Ruimte voor bloemen door minder maaien Bij de manschapsgebouwen op Saksen Weimar

In dit artikel lezen jullie de uitkomst van de in oktober gehouden enquête en wat de vervolgstappen zullen zijn.  In de gehouden enquête is gepeild welke optie op draagvlak kan rekenen om meer ruimte te geven aan bloemen rond de manschapsgebouwen. De twee ideeën die zijn voorgelegd zijn:

 1. Het door bewoners adopteren van een groenstrook voor het inzaaien van een bloemenbed met eventueel een uitbreiding van moestuinbakken. Dit betreft de groenstrook aan de kopzijde van de manschapsgebouwen aan de zijde van de Compagnieplaats (zie tekening B).
 2. Of minder maaien aan de kopzijde van de manschapsgebouwen (zie tekening A).
Tekening A
Tekening B

Welke optie heeft jullie draagvlak?

De enquête is door 46,2 % van de huishoudens van de manschapsgebouwen ingeleverd 83,3% van de huishoudens spreekt zijn voorkeur uit om meer ruimte te geven aan bloemen door het adopteren van de groenstrook aan de kopzijde van de manschapsgebouwen (zie tekening A).

 1. Ik/wij kiezen voor het idee om een bloemenbed te realiseren op de kopzijde van
    de manschapsgebouwen aan de zijde van de Compagnieplaats             83,3 %
 2. Ja, Ik/wij willen graag actief deelnemen bij de realisatie en onderhoud van
    het bloemenbed    gebouw B 1 van de 14 huishoudens
                                 gebouw C 3 van de 14 huishoudens
                                 gebouw D 3 van de 14 huishoudens
                                 gebouw P 5 van de 10 huishoudens
 3. Ik/wij hebben geen bezwaar om financieel bij te dragen aan de realisatie
  van het bloemenbed (circa € 0,48 per/m2, indien er geen subsidie komt)  70 %
 4. Ja, Ik/wij kiezen voor het idee om moestuinbakken te realiseren                  45%
 5. Ja, Ik/wij willen graag actief deelnemen bij de realisatie van de moestuinbakken 33 %
 6. Ja, Ik/wij willen graag groente gaan verbouwen                                                       37,5%
 7. Ja, Ik/wij hebben geen bezwaar om financieel bij te dragen aan de realisatie   45,8%
  van moestuinbakken (kosten nog niet bekend)

☐  *Ik/wij vinden geen van bovenstaande ideeën een goed plan en kiezen voor    16,7%
minder maaien zoals aangegeven op tekening A

Wat zijn de vervolgstappen?

Met initiatiefneemster Anne ten Ham is in de afgelopen maand de uitkomst van de enquête besproken. Tijdens dit overleg zijn de volgende acties gedefinieerd:

1e stap    subsidieaanvraag (dit moest voor 31 december 2020), is inmiddels gedaan

2e stap    met enkele bewoners is persoonlijk contact opgenomen naar aanleiding van
               aanvullingen/opmerkingen op het enquêteformulier (heeft inmiddels plaatsgevonden)

3e stap    per manschapsgebouw projectdragers benaderen (tussen nu en 31 december 2020)

4e stap    plannen van detailoverleg met de projectdragers (januari t/m maart)

5e stap    uitvoering van de definitieve plannen die door de bewoners van ieder gebouw zijn gedefinieerd.

Onze oproep

De oproep aan jullie is: wie zou de rol van projectdrager op zich willen nemen?

Het ideaalbeeld is dat er per manschapsgebouw minimaal (meer mag natuurlijk ook) 2 huishoudens de rol op zich willen nemen van projectdrager. Jij/jullie zijn dan aanspreekpunt voor het manschapsgebouw waarin je woont.
Wanneer je de rol van projectdrager op je wilt nemen, komen wij graag met je in contact voor het vormgeven van de 4e stap “ruimte aan bloemen”. Je gaat actief meedenken hoe de definitieve plannen worden vorm gegeven. Daarnaast vervul je bij de uitvoering een actieve rol. Via Facebook en een persoonlijk gesprek heeft Hilda Abbing inmiddels aangegeven dat zij deze rol graag voor gebouw B op zich wil nemen.

Meld je aan via: groen@opsaksenweimar.nl bij Egbert Knol van de Werkgroep groen Op Saksen Weimar of benader Anne ten Ham en Hilda Abbing persoonlijk.   Je vergroot onze slagkracht door lid te worden van de wijkvereniging Op Saksen Weimar. Dit kan via de website opsaksenweimar.nl. Hier vind je ook allerlei actuele artikelen over onze wijk.   Wil je geïnformeerd blijven stuur dan even een mail naar groen@opsaksenweimar.nl  

Zorgen om en voor de bunker op Saksen Weimar

Het spel tussen zorgen om en voor de bunker en het ontegenzeggelijke geweldige speelveld voor kinderen is en zal een uitdaging blijven.  Deze uitdaging gaat de
gemeente aan door de kale plekken opnieuw aan te planten.

Meerdere omwoners van de bunker hebben in de afgelopen maanden hun zorgen geuit over de steeds toenemende erosie op bunker. Spelende kinderen maar ook de soms heftige regenbuien zorgen ervoor dat de afdeklaag op de bunker aan het verdwijnen is.
De nog aanwezige struiken, planten en bomen krijgen het hierdoor alleen maar moeilijker. De grootste zorg is dat het bunkerterrein één grote zandberg wordt.

Die zorg wordt door de gemeente gedeeld!
De gemeente heeft met de aannemer een
plan gemaakt om de erosie een halt toe te
roepen. Afgelopen week zijn de dode bomen al verwijderd en voor de kerst worden er nieuwe struiken geplant. Naast deze aanplant wordt er ook voor gezorgd dat de nieuwe aanplant kans van overleven heeft. Dit wordt gerealiseerd door het treffen van enkele voorzieningen.

Gaan wij met zijn allen zorgen voor de bunker?
Dat is een vraag die ik vanuit de Werkgroep Groen van de wijkvereniging Op Saksen Weimar graag aan jullie zou willen voorleggen. Zijn we met zijn allen bereid om met de spelende kinderen het gesprek aan te gaan?

Of zal het zorgen voor de beplanting (op de bunker) omslaan naar zorgen om?

Je vergroot onze slagkracht door lid te worden van de wijkvereniging Op Saksen Weimar. Dit kan via de website opsaksenweimar.nl. Hier vinden jullie ook allerlei actuele artikelen over onze wijk.

Wil je geïnformeerd blijven stuur dan even een mail naar groen@opsaksenweimar.nl

Groene activiteiten 2021

Werkgroep Groen wijkvereniging Op Saksen Weimar         

Het kalenderjaar 2020 loopt ten einde. Werkgroep Groen van de wijkvereniging Op Saksen Weimar heeft – net als iedereen – te maken gehad met de perikelen rondom de corona pandemie. Hierdoor hebben wij helaas minder activiteiten kunnen uitvoeren dan gepland voor dit jaar. Momenteel zitten we midden in een tweede corona ‘golf’ en het ziet er naar uit dat we daar voorlopig nog niet klaar mee zijn. Desondanks hebben wij, als Werkgroep Groen van de Wijkvereniging Op Saksen Weimar, al plannen gemaakt voor het nieuwe kalenderjaar, die ook mocht het nog noodzakelijk zijn met coronamaatregelen doorgang kunnen vinden.

De activiteitenagenda voor 2021 ziet er als volgt uit:

 • 26 en 27 maart: kijkdagen groene daken
 • 17 april het leggen van groene daken (Bij belangstelling)
 • 29 mei: open tuinen dag
 • 29 augustus: kinder-klusdag met maken van vogelhuisjes/vleermuiskasten
 • 18 september: World cleanup day, in samenwerking met Cora Zeidenrust
 • 6 november: wijk klus dag (invulling nader te bepalen)


Een kort toelichting op het programma waarover we jullie nog nader zullen informeren:

Op 26 maart (avond) en 27 maart (ochtend) is het mogelijk om een kijkje te nemen en je te laten informeren over een groen dak. Bij interesse hebt kun je je aanmelden om op 17 april mee te doen met het collectief in het aanleggen hiervan.

Op 29 mei is het (landelijke) open tuinendag. Het lijkt ons een leuk idee dat we ook als wijk hieraan meedoen, zodat je bij elkaar een kijkje kunt nemen, inspiratie kunt opdoen en eventueel stekjes kunt uitwisselen.

In de zomer, willen we net als afgelopen jaar, graag op 29 augustus (de meesten zijn dan weer terug van vakantie) een kinder-klusdag organiseren (maximale deelname is 20 kinderen). Er kunnen dan vogelhuisjes/vleermuiskasten in elkaar worden getimmerd. Voor materialen wordt gezorgd en worden tegen een kleine vergoeding geleverd. Uiteraard wordt u ook hierover tijdig geïnformeerd via social-media en eventueel andere kanalen.

Op 18 September is het ‘World clean up – day’. Dit event is afgelopen jaar georganiseerd door Cora Zeidenrust. We zullen als werkgroep Groen met haar samenwerken om onze wijk die dag een mooie Clean up beurt te geven.

Ten slotte zullen we, net als in 2019, in het najaar een Groene Klusdag organiseren. De invulling van die dag wordt nog nader bepaald. We houden jullie op de hoogte en zullen tijdig informeren over invulling en aanmelding.

We zien jullie graag op één of meer van de – groene – activiteiten!

Uiteraard vergroot je onze kracht door lid te worden van de wijkvereniging Op Saksen Weimar dit kan via de website opsaksenweimar.nl. Hier vinden jullie ook allerlei actuele artikelen over onze wijk.

Ontwikkeling van groene daken in de wijk

Dit voorjaar hebben we alle bewoners van onze wijk middels een flyer op de hoogte gesteld van het project ‘groene daken’. Het plan was om zoveel mogelijk saaie zwarte platte daken van schuren, garages en uitbouwen in het voorjaar van 2020 te voorzien van een mooi groen tapijt van meerdere soorten sedum. Als pilot en als demonstratie is op ons schuurdak een sedumtapijt aangelegd wat er niet alleen heel mooi uitziet (zie foto’s) maar ook veel insecten en vogels trekt en in een warme zomer aanzienlijk koeler blijkt te zijn dan een de oorspronkelijke zwarte dakbedekking. Op de site Arnhem klimaat bestendig vind je meer informatie over de voordelen van een groen dak.

We hebben veel reacties ontvangen maar helaas kon de geplande open avond/ochtend in maart niet doorgaan vanwege de Covid-19 maatregelen. Plannen voor een nieuwe datum in september zijn om dezelfde reden afgeblazen.

Sedum in het najaar.

Sedum in het voorjaar

We hebben als werkgroep besloten om in het voorjaar een nieuwe poging te wagen. Vrijdag 26 (avond) en zaterdag 27 maart (ochtend) maart is er een kijkavond/ochtend en op 17 april willen we aan de slag om de daken met elkaar aan te gaan leggen.
Mocht de situatie dan nog steeds zo zijn dat we geen kijkmoment kunnen organiseren van dan gaan we de interesse inventariseren, materialen bestellen en de sedumdaken desnoods individueel aanleggen (wat overigens erg eenvoudig te doen is).

Vragen? groen@opsaksenweimar.nl Jan Hofman werkgroep groen Op Saksen Weimar

Je vergroot onze slagkracht door lid te worden van de wijkvereniging Op Saksen Weimar dit kan via de website opsaksenweimar.nl. Hier vinden jullie ook allerlei actuele artikelen over onze wijk.

Wil je geïnformeerd blijven stuur dan even een mail naar groen@opsaksenweimar.nl

Nieuws over wandelpad, geluidswal en bomen

Nieuw wandelpad tussen fase 4 en 5

In de update van januari lieten we weten dat de wijkvereniging samen met de gemeente keek naar de mogelijkheden voor een gelijkvloerse verbinding tussen fase 4 en 5. De gelijkvloerse verbinding die na de oplevering van de wijk gebruikt werd, liep over privé-terrein en is daarom afgesloten. In nauw overleg met de wijkvereniging en de daar wonende bewoners is uit een aantal alternatieven gekozen voor een nieuw pad dat aansluit op de bushalte aan de Monnikensteeg.

Op dit moment legt de gemeente de laatste hand aan het pad. Straks kunnen mensen met wandelwagens en minder validen zich weer zonder hoge trappen of steile hellingen verplaatsen tussen het lage en hoge deel van de wijk. Dankzij het nieuwe pad kan de wijk nu ook helemaal rondom gewandeld worden. Bovendien kunnen nu ook de bewoners van de fasen 5, 6 en 7 zonder omwegen en obstakels de bushalte bereiken.

Aanpassingen aan de wal langs de Apeldoornseweg

Eerder gaven we jullie al een update over de aanpassingen aan de geluidswallen ter hoogte van fase 5/6 en fase 7. We hadden gehoopt dat de aanpassingen al waren gerealiseerd of de werkzaamheden ervoor ingepland. Helaas duren de gesprekken hierover tussen de gemeente en betrokken partijen langer dan verwacht.

We moeten de uitkomsten van de gesprekken over de uitvoering nog even afwachten, maar zodra er zicht is op een concrete planning, laten we dat weten.

De werkzaamheden aan de geluidswal bij fase 7 zullen bestaan uit het ophogen van de wal zodat de hoogte ervan voldoet aan het bestemmingsplan, voor zover dat nu niet het geval is. Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de grondwal t.o.v. de teen zal dan minimaal 2 meter bedragen. De teen van de wal is het punt waar de helling van de wal overgaat in het vlakke. Bij fase 5/6 vindt een opvulling plaats. Een vergelijkbare opvulling vindt plaats bij fase 7, naast de genoemde ophoging.

Bomen in de wijk.

Het is duidelijk dat bomen in de wijk het zwaar hebben. Op verschillende plekken in de wijk en ook vooral in fase 5,6 en 7 hebben bomen het niet overleefd.

Ook hierover is de gemeente nog in overleg met betrokken partijen. Hopelijk worden de bomen in het najaar vervangen.

Ruimte voor bloemen door minder maaien

Anne ten Ham was blij verrast door de vele positieve reacties die ze kreeg op haar oproep om rond de voormalige manschapsgebouwen B, C, D en E minder te maaien. Het idee achter het genomen initiatief is om ruimte te geven aan de natuurlijke bloemgroei en zo de biodiversiteit van onze wijk te vergroten. Uit een door Anne gehouden enquête (onder de bewoners van de voormalige manschapsgebouwen) blijkt dat ze hierin niet alleen staat, het overgrote deel van haar buren ondersteunt haar idee.

Het initiatief van Anne is inmiddels in een tweetal vormen bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Naast het oorspronkelijke eerste idee van minder maaien is ook nog een ander idee aan de gemeente voorgelegd. Namelijk het adopteren van groenstroken aan de kopzijde van de manschapsgebouwen. De gedachte achter dit tweede ingebrachte gesprekspunt met de gemeente is dat de bewoners de mogelijkheid krijgen om hun eigen bloementuin te creëren. Binnen dit tweede idee is er ook gesproken over de inrichting van de kale vlakte van de Compagnieplaats. Uit reactie op Facebook is namelijk gebleken dat de huidige inrichting van de compagnieplaats een doorn in het oog is van vele bewoners.

Hoe nu verder

De huidige inrichting van de Compagnieplaats en het maaien rond de gebouwen blijkt uitgevoerd te worden vanuit een gemeentelijke beleidsvisie. De visie achter het huidige maai-, onderhoud- en inrichtingsbeleid is dat het voormalige exercitieterrein een open karakter moet hebben. Met de gemeente is afgesproken dat we in een volgend gesprek over beide ideeën en huidige inrichting van de compagnieplaats verder zullen doorpraten.

Zodra dit gesprek heeft plaatsgevonden koppel ik het resultaat hiervan aan jullie terug.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groeten,

Egbert Knol
Werkgroep Groen: groen@opsaksenweimar.nl

 PS: wanneer jij als bewoner van Saksen Weimar biodiversiteit een warm hart toedraagt, overweeg dan om een groenstrook te adopteren voor het inzaaien van bloemen. Laat het ons weten!!

Nieuws over de bunker!

Sinds een paar weken zul je ons misschien af en toe rond hebben zien lopen op Saksen-Weimar en dus is het tijd voor een voorstelronde. Wij zijn Bart en Barbara en tien jaar geleden leerden wij elkaar kennen tijdens onze studie bewegingswetenschappen in Amsterdam. Na ons afstuderen zijn we naar Engeland verhuisd om daar aan een promotieonderzoek in de biomechanica te beginnen. Barbara kwam terecht in Liverpool en niet veel later kreeg Bart een positie in Sheffield aangeboden. Voor vijf jaar hebben we met veel plezier in het noorden van Engeland gewoond. De combinatie van prachtige natuur, idyllisch platteland, leuke steden en vriendelijke mensen maakte het een prettige omgeving om te wonen. Afgelopen jaar was het echter tijd voor een nieuw avontuur: we hebben de fiets gepakt en zijn in een jaar naar het Midden-Oosten en terug naar Nederland gefietst. Door corona moesten wij helaas onze reis eerder dan gepland afbreken en waren we halverwege maart terug in Nederland.

Een jaar op de fiets geeft voldoende tijd tot nadenken. Tijdens een week lang fietsen door eindeloze graanvelden in Turkije ondervonden we de droogte door landbouwirrigatie en afnemende regenval aan den lijve. We realiseerden ons dat de schaalvergroting in de landbouw een acute bedreiging is voor het klimaat en dat we ons voor een duurzaam initiatief in willen gaan zetten.

Na terugkomst in Nederland zijn we bij een aantal lokale voedselinitiatieven (permacultuurtuinen, voedselbossen en zelfpluktuinen) vrijwilligerswerk gaan doen. Het was puur toeval dat wij tijdens een middag zaaibedden wieden Derk, van NOBS en stichting de Groene Bunker, tegenkwamen. Toen Derk hoorde dat wij naar een project op zoek waren kwam hij met een voorstel: ‘Ik heb in Arnhem nog een oude leegstaande bunker, waar we duurzaam en lokaal voedsel willen gaan verbouwen. Lijkt jullie dat wat?’ Wij waren meteen enthousiast. Het project staat nog in de kinderschoenen en de komende tijd zullen wij gaan onderzoeken of het mogelijk is om op een eerlijke en circulaire manier voedsel te produceren in de bunker. Daarnaast willen we de Groene Bunker betrekken bij initiatieven met en voor de buurt, zoals een pluktuin, een buurtbatterij of regenwateropslag.

We houden jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen via onze website: www.degroenebunker.nl. Vragen en ideeën zijn altijd welkom: wij zijn te bereiken via ontwikkeling@degroenebunker.nl, of spreek ons aan als je ons ziet lopen.

We hopen jullie snel te ontmoeten!

Bart en Barbara

nestkastjes

Onderdak gezocht op Saksen Weimar… bouw zelf een nestkastje

Het is bekend dat veel vogels de eikenprocessierups op hun menu hebben staan. Het werkt echt om de natuurlijke vijand van de rups in te schakelen. Daarom wil de werkgroep groen van de Wijkvereniging Saksen Weimar jullie hulp in roepen om de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan onderdak te helpen.

Help mee! …. en bouw zelf een nestkastje.

Timmerdag

Voor jong en oud organiseert de werkgroep groen op zaterdag 29 augustus (met bloktijd indeling) een vogelnestkastje timmerdag. Een dag waarop zowel kinderen, mama’s, papa’s, oma’s en opa’s een nestkastje in elkaar kunnen zetten. Komt deze geplande dag jullie slecht uit in de agenda of kies je er liever voor om het bouwpakketje thuis in elkaar te timmeren, dat kan natuurlijk ook.

Iedere vogel heeft zo zijn eigen voorkeuren qua nestkastvorm en invliegopening. De vogelnestkastje timmerdag richt zich op het maken van een standaard nestkastje dat voor verschillende vogels geschikt is. De grote van de invliegopening bepaald uiteindelijk welke vogel het nestkastje gaat gebruiken. Op het aanmeldformulier kun je aangeven voor welke vogelsoort jullie het liefste onderdak willen bieden.

Jullie kunnen kiezen uit een huis voor de koolmees, de pimpelmees, de huismus en de ringmus.

Het bouwpakket bestaat uit vochtregulerende vurenhouten paneeltjes, benodigde spijkers, plak bitumen en een invliegopening naar keuze. Het plak bitumen is voor het waterdicht maken van het dak. Voor de verduurzaming kunnen jullie zelf bepalen of je het nestkastje gaat schilderen of blank laat.

Praktisch

 • kinderen kunnen alleen deelnemen aan dit evenement als ze ondersteund worden door een volwassene die met hun meekomt;
 • jullie nemen eigen gereedschap mee: hamer, accuboormachine (voor de juiste boortjes zorgt de groencommissie);
 • Jullie wensen kun je kwijt op het aanmeldformulier, hierop vind je ook wat de kosten per nestkastje zijn.

Ik meld mij aan voor het bouwen van een nestkast: