DE GROENE BUNKER; update van de omwonenden

Zoals wellicht bekend is er door het bedrijf NOBS een initiatief genomen om te kijken of er mogelijkheden zijn om activiteiten te gaan ontplooien in de bunker op Saksen Weimar. Ten behoeve hiervan is er een stichting opgericht, De Groene Bunker, en deze stichting heeft vervolgens afspraken gemaakt met de gemeente om binnen een gesteld kader en tijdslijn met een concretisering te komen. De eerste voorzichtige stappen hebben geleid tot een haalbaarheidsplan (maart 2021). Dit haalbaarheidsplan is aangeboden aan een groep direct omwonenden die in een eerder stadium ook in contact zijn geweest met de opstellers van het haalbaarheidsplan.

Namens deze groep direct omwonenden hebben Sven van der Klaauw, Anne Köiter en Joost Legtenberg vervolgens een schriftelijke reactie gestuurd aan de gemeente met daarin de oproep om met elkaar in gesprek te gaan. Op 15 september hebben Sven van der Klaauw en Joost Legtenberg gesproken met Gerda Dreise en Herman Kleinjan van de gemeente Arnhem. Het was een gesprek vond plaats in het voormalige transformatorhuisje tegenover NOBS. Namens de stichting was helaas niemand aanwezig.

Tijdens het gesprek bleek voor de gemeente al snel dat er voor de buurt veel onduidelijk was t.a.v. het gestelde kader waarbinnen activiteiten zouden kunnen worden ontwikkeld en de fase waarin het project zich bevindt. Daar waar de buurt (door gebrekkige of onvoldoende informatie) in de veronderstelling was dat er binnen afzienbare tijd concrete activiteiten zouden worden ontplooid, werd al snel duidelijk dat de praktijk anders is. De ontwikkeling gaat stapsgewijs en kan nog jaren duren. Gerda en Herman gaven aan dat het haalbaarheidsplan een eerste verkenning is geweest, om o.a. te onderzoeken of het kweken van stadslandbouw gewassen – kruiden of groente – mogelijk is in de bunker. De gemeente heeft Stichting de Groene Bunker nu de tijd gegeven voor verdere concretisering. Deze toelichting op het traject werd als prettig ervaren. Tijdens het gesprek bleek overigens ook dat projectleiders Barbara en Bart niet langer bij het project betrokken zijn en dat het nu aan de Stichting is om een vervolgtraject op te zetten en uit te voeren.

Namens de buurt hebben Sven en Joost aan de gemeenten gevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over het kader en uitgangspunten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de (on)mogelijkheden om het uiterlijk van de bunker te veranderen, het behoud van de speel- en recreatiefunctie en de voorzieningen t.a.v. verkeerstromen. Dit waren punten die in de schriftelijke reactie door de buurt zijn genoemd en het werd al snel duidelijk dat dit inderdaad wordt meegenomen in het kader dat de gemeente heeft meegegeven aan de Stichting. Het kader waarbinnen de stichting activiteiten mag ontplooien wordt gevormd door het bestemmingsplan in combinatie met een bruikleenovereenkomst. Het bestemmingsplan van 2010 geldt als publiekrechtelijk kader. De functie van de bunker is bestempeld als ‘gemengd’. Dit betekent dat er verschillende maatschappelijke activiteiten mogelijk zijn (zie https://www.ruimtelijkeplannen.nl/). Verder is in juli 2020 een bruikleenovereenkomst gesloten met de stichting om de mogelijkheid te bieden “een financieel en maatschappelijk plan voor de exploitatie uit te werken waarbij initiatieven vanuit de buurt, met name gericht op duurzaamheid en de energietransitie, dienen te worden meegenomen.” De bruikleenovereenkomst is aangegaan voor de duur van een jaar en kan met een jaar verlengd worden; dit is in juli 2021 gedaan. Binnen 3 jaar vanaf de start verwacht de gemeente dat de stichting een haalbare businesscase heeft. Omdat het een privaatrechtelijke overeenkomst betreft kan de gemeente niet ingaan op inhoudelijke vragen over de voorwaarden waaronder de overeenkomst is aangegaan. Draagvlak binnen de wijk is voor de gemeente in ieder geval een belangrijke voorwaarde, waarbij Joost en Sven hebben aangegeven dat daarbij dan wel onderscheid moet worden gemaakt tussen direct omwonenden en overige buurtbewoners. Overigens staat de gemeente open voor initiatieven van omwonenden.

Verder hebben we aangegeven dat het ons gewenst lijkt om periodiek overleg met de stichting te hebben over de voortgang. Dan kan dit vervolgens ook naar de buurt teruggekoppeld worden waardoor tijdig kan worden gereageerd en constructief kan worden meegedacht. Omdat het iets is wat niet alleen enkele buren aangaat, maar de hele buurt, is ons voorstel om te informeren wat buurtvereniging Op Saksen Weimar op dit vlak kan betekenen. Wellicht dat er een werkgroep met een sterke vertegenwoordiging vanuit de direct omwonenden kan worden opgezet. De gemeente heeft het verzoek om periodiek overleg doorgespeeld aan het stichtingsbestuur. Het is uiteindelijk aan de stichting en de bewoners om hier vorm en inhoud aan te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *