Verslag wijkrondgang werkgroep Groen

Verslag wijkrondgang Saksen Weimar 23 april 2019

Aanwezig: Marja en Astrid (Arnhem Zoemt), Jiska (gemeente), Jan en Hanneke (groencommissie)

Doel: bekijken wat er al in de wijk groeit en bloeit voor de bijen/ insecten, bekijken wat we kunnen aanpassen en wat we als wijkbewoners (groencommissie) kunnen doen om dit te bevorderen.

Conclusie: positief nieuws, er groeit en bloeit al heel wat in fase 1 t/m 4, hierin is het vooral maaibeleid aanpassen, planten die te hard gaan en niet bevorderlijk werken weghalen/ snoeien. Fase 5 t/m7 valt nu nog onder beheer van de Groene Treden, hier is nog wat werk aan de winkel, maar dit is dus ook nog niet ‘af’. Hieronder een verslag van de bevindingen evenals actiepunten voor ons als wijkbewoners (groencommissie) en de gemeente. Arnhem Zoemt heeft veel van de tips en aandachtpunten gegeven en zijn ook zeer bereid om ons als bewoners vooral te informeren over het ‘hoe en wat van de bij’ in de wijk en in onze tuin.

Wij als groencommissie zullen verder gaan bekijken hoe we de onderstaande actiepunten kunnen gaan realiseren en dit met de wijk verder kunnen oppakken.

Punten die naar voren kwamen gedurende de rondgang startende vanaf de grote Wadi fase 4. (hoek Regiment Pontonniers, noord- oost kant).

Fase 4: (noord) uitdunnen Ridderzuring, op bepaalde plekken gaat de Ridderzuring teveel zijn eigen gang, verder maaibeleid bekijken in augustus, hoe vaak er gemaaid moet worden, om klaver meer kans te geven. Brandnetels belangrijk voor de rupsen, laten staan.                                                            Ter info: fase 4 staat nog onder beheer van de Groene Treden dit loopt in 2020 af, dan is ook fase 4 geheel onder beheer van de gemeente, wat betreft ‘groen’. (Groene treden heeft de dode bomen nog in april vervangen)

(zuid) aan de bunkerkant en speeltuinzijde kan alles zo blijven zoals het is. Bunker wordt misschien gebruikt door vleermuizen, hier kunnen we later verder ‘onderzoek’ naar doen, nu niet helemaal duidelijk wat de ‘inhoud’ van de bunker is.

Fase 3: (noord) klaver komt goed op, groei is hier beter dan fase 4 noord, dus bekijken of hier niet 2 keer per jaar gemaaid moet worden i.v.m. de zaailingen van bomen. Brandnetels aan de boomrand in de gaten houden, dat het daar blijft en niet meer richting de straat komt, wel belangrijk voor de rupsen. Ook hier op bepaalde plekken uitdunnen ridderzuring.                                                               Idee: zaaien judaspenning, zodat je verschil krijgt in hoogte vanaf de straat van laag naar hoog naar de bosrand toe. (evt. ook in fase 4 noord Judas penning zaaien, als de Ridderzuring is uitgedund/ weggehaald)

(west Wadi) mooie droge/ schrale grond, goed voor de bijen nestjes in de grond, (die er nu al zitten).  Hier en daar al wat plantjes die verder kunnen doorgroeien voor de insecten.  De boompjes ten zuiden van de Wadi ontdoen van hun plastic lintjes van de kweker. Bekijken hoe het met de half levende/ dode boompjes gaat zuidkant wadi, slaat dit niet voldoende aan, in overleg met gemeente bekijken en de bewoners van fase 3 of hier geen bij- vriendelijke struiken in de plaats voor kunnen komen: krentenboompje, meidoorn, Gelderse Roos, enz..

Fase 2: (noord) Toepassen van ‘sinus beheer’, bepaalde de delen lang, andere kort, (dus om en om maaien) dit kan ‘half / half’ onderste gedeelte ene jaar/ bovenste gedeelte tweede jaar, om en om. Dit kan per vlak, tussen de parkeerplekken heb je ‘vlakken’, er kan dus ook gekozen worden dat het ene vlak lang blijf en het andere vlak kort. Overleggen met de bewoners van fase 2 noordkant wat zij het liefst ambiëren. Dit meenemen in maaibeleid ’20, met wijkrondgang in augustus. Verder heel veel paardenbloemen, erg goed voor de bij, dus verder laten uitzaaien.

Bolbeplanting (hoek noordkant fase 2) graag alleen botanische tulpen/ narcissen, inheemse soorten, (al enkele hiervan gepoot) deze komen ieder jaar weer op en verspreiden zichzelf, de rest bloei maar 1 jaar en daarna geven ze ieder jaar alleen maar blad en geen bloemen meer.

Fase 3/ 4: (tussenstukken) voor het laatst gemaaid in september ’18, hier groeit al een mooi mengsel aan soorten van verschillende bloemen, verspreid zich, wordt meegenomen in het maaibeleid. Om wildgroei te voorkomen, sinus beheer, ene vlak het ene jaar, andere vlak het andere jaar, om zo ook verschil in hoogte te hebben.

Fase 1: maaibeleid wordt bekeken, er wordt nu heel vaak gemaaid, het inzaaien door bewoners krijgt nu geen kans. Bekijken of het hier hoger mag staan i.v.m. monumentale panden. Bij de appartementen alleen het voetbalveldje kort houden (westkant tank).

Rondom de bunker:  een grote wilg (zuidkant) die heel erg graag en snel groeit. Snoeien. De wilgentakken kunnen worden gebruikt voor het maken van een ‘natuurlijke’ takken iglo, op een plek rondom de bunker. De boomstammen die er liggen kunnen ook gebruikt worden, om in de zijkanten ervan gaten in te boren (net zoals bij insectenhotels). Wordt de bunker ook gebruikt  door vleermuizen, is dit te stimuleren, er zitten wel mooie gaten in die voor vleermuizen gebruikt kunnen worden.

Vraag vanuit de groencommissie: is het mogelijk contact te krijgen/ leggen met degene die nu de bunker in ‘beheer’ heeft/ er mee aan de gang gaat, zodat er mee gedacht kan worden met ideeën, of gebeurt dit al vanuit de SW commissie? (na dit verslag kregen we bericht van NOBS: dinsdag 7 mei 17.00-19.30 inloop voor wijkbewoners over het idee Urban Farming rondom/ in de Bunker op de Saks)

Actiepunten Jiska:

 • Maaibeleid  inperken voor fase 1 t/m 4, bekijken of in fase 1 (vanwege monumentale gebouwen) het gras hier langer mag worden en of hier ook minder gemaaid kan worden, zodat inzaaien door bewoners meer kans krijgen.

(enkel het voetbalveldje aan de westkant van de bunker, evenals het voetbal veldje in fase 1, westkant van ‘de tank’ kan kort worden gehouden, evenals de speeltuinen in fase 3 en bij de bunker)

 • In augustus maken we een nieuwe ronde, we zullen van de groencommissie contact hebben opgenomen met de bewoners die mogen meebeslissen over ‘sinus beheer’. (fase 2)
 • Contact opnemen met Groene Treden, navragen wat er ‘ingezaaid’ wordt in fase 5 t/m 7, nu lijkt het erop dat dit alleen maar gras is. Graag dezelfde variatie als bij fase 1 t/m 4. (of in ieder geval bij- vriendelijk)
 • Bekijken of er aan de zuidkant van de Wadi in fase 3 ook bij- vriendelijke struiken mogen komen, als deze boompjes niet goed genoeg aanslaan (meenemen in wijkrondgang augustus, voor eventuele aanplanting hiervan winter/ voorjaar ’20). De groencommissie zal contact hebben opgenomen met de bewoners aan de westkant fase 3)
 • Boomstammen regelen voor de naast het fietspad fase 4 oostkant, T splitsing Monnikensteeg/ Beukenlaan (ontstaat nu een karrespoor van auto’s die niet omrijden)

Ideeën/ actiepunten voor groen commissie (wijkbewoners):

 • Ridderzuring uitdunnen/ verwijderen in fase 3 en 4 noordkant.
 • Plastic lintjes van de kweker verwijderen bij de boompjes in fase 3 wadi westkant.
 • Geregeld afval verwijderen rondom en op de bunker, speelplekken van de kinderen fase 3/ 4  en fase 1, bospaadjes fase 3/ 4/ 5/ 6 en 7 (speeltuin/ voetbalvelden/ tank/ bospaadjes/ Wadi paadje fase 3/2). De wadi’s in alle wijken opruimen, pallets inzamelen.

Idee: dit combineren als activiteit op de dag zelf met: nationale afval dag in maart ‘20, Saksen Weimar dag in het voorjaar (mei/ juni ’20), gezamenlijke (of aparte) Burendagen in september ’19 (dit laatste kan per groen commissie lid per wijk misschien worden opgepakt, nu 2 leden fase: 4, 1 lid fase: 6, 1 lid fase: 7, dus nog te werven uit de andere fases.) Opnemen met de SW wijkvereniging

 • Inzamel plek ongebruikte pallets, om hier op langer termijn een insectenhotel(s) van te maken.

Idee: als activiteit voor de burendagen in sept. ’19 of SW wijkdag voorjaar ’20. Opnemen met de SW wijkvereniging/ burendag organisatoren.

 • Contact zoeken met de bewoners van fase 2 noordkant, om in overleg te bepalen welke ‘sinus beheer’ (maaibeleid) we gaan toepassen voor ’20 (om en om in vlakken maaien tussen de parkeerplekken, of half/ half maaien, om en om onderste gedeelte kort, bovenste gedeelte lang enz.)
 • Contact zoeken met de bewoners van fase 3 westkant, om, wanneer er goedkeuring van de gemeente is de dode boompjes te vervangen voor bij- vriendelijke struiken.
 • De dode boomstammen die rondom de bunker liggen, af als wegblokkering gaten in boren.
 • Peiling houden in hoeverre mensen interesse hebben om een wijkrondgang met de mensen van Arnhem Zoemt om te zien/ horen/ ervaren, welke planten we al hebben in de wijk en hoe de bij het in onze wijk doet. (juni/juli? ivm bloeiende bloemen)
 • Peiling houden in hoeverre mensen interesse hebben in een informatie avond meer te weten te komen wat ze zelf kunnen doen voor de bij in eigen tuin. (mei?) Mocht dit aanslaan hierop volgend het idee om met de wijk voor het initiatief ‘adopteer een bij’ te gaan.

Korte uitleg (van de website AZ):

In totaal komen er wel 356 soorten bijen (honingbijen, wilde bijen waaronder hommels) voor in Nederland. Een grote groep daarvan is weinig kieskeurig qua voedselvoorkeur.  Zij kunnen bij veel verschillende planten hun voeding verzamelen. Er is maar een beperkt aantal bijen dat heel kieskeurig is. Deze bijen betrekken hun voedsel van één plant. Astrid Boerkamp vertelde over het project van Arnhem Zoemt ‘Adopteer een bij’ waarbij door het samen uitzetten van dezelfde plant in de buurt of wijk het leefgebied van één specifieke bij kan worden gerealiseerd.

 • In augustus een nieuwe afspraak maken met Jiska, voor wijkrondgang wat betreft het maaibeleid voor 2020, en bekijken wat Groenen Treden realiseert wat betreft inzaaing in fase 5 t/m7.
 • Mogelijkheden onderzoeken wat betreft verbetering communicatie met wijk,

voor nu een poll op de facebookpagina en website van de SW wijkvereniging om animo te bepalen voor bovenstaande ideeën.

Idee: ‘wijkbord’, (zie nieuw naast de jumbo) in overleg met SW wijkvereniging.

Idee: mailinglist maken, 1x langs alle huizen/ appartementen gaan? (in overleg)

Toekomst actiepunten: (of voor degene die er interesse in heeft van de groen commissie/ wijkbewoners)

 • Uitzoeken of vleermuizen gebruik maken van de bunker, bekijken of we hier nog meer in kunnen betekenen, idee vleermuizenhokken aan huizen (Reg. Pont. 49 heeft er eentje). Afgelopen zomer ’18, zijn er vleermuizen gespot.
 • Dode bomen/ boomstammetjes (uit bv zuidkant Wadi fase 3, als deze niet aanslaan) een plek geven in het groen waar insecten ze kunnen ‘gebruiken’.

Idee Regentonnen: wie heeft er al eentje en wie zou er graag nog een willen plaatsen?

 • Idee voor SW wijkdag: imker uitnodigen.
 • Idee voor SW wijkdag/ open tuinen dag eind juni ’19/ ‘20 (voor de wijkbewoners van SW), elkaar laten zien wat jij al doet in je tuin? Tuinen openstellen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *